Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie uczestniczy w realizacji projektu Nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt ten jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 119 999 576,40 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 95 999 661,12 PLN

Wartość dofinansowania w ramach projektu dla szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński to 3.849.755,22 zł.

Cel projektu:

Projekt zakłada wsparcie dla szkolnictwa zawodowego na terenie województwa mazowieckiego. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki. Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców. Projekt zakłada m. in.:

  1. Praktyki lub staże zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
  2. Szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów.
  3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów (w tym udział w targach edukacyjno – zawodowych).
  4. Wdrożenie innowacji pedagogicznych z zakresu kształcenia zawodowego.
  5. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.
  6. Wyposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

W ramach zadania „Szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów” w Technikum – 12 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięło udział w kursie „Jakość obsługi w turystyce: usługi hotelarskie i gastronomiczne”. Celem kursu było zdobycie kwalifikacji pozwalających na profesjonalną obsługę klienta w branży turystycznej. Uczestnik po szkoleniu: zna etykę biznesową w branży turystycznej, zna techniki wspomagające sprzedaż usług turystycznych, zna techniki negocjacyjne wspomagające sprzedaż usług turystycznych w hotelarstwie i gastronomii, zna zasady profesjonalnej korespondencji, zna zasady prowadzenia rozmów telefonicznych, zna zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozpoznaje potrzeby klienta i wie jak dopasować usługę do jego wymagań, potrzeb i preferencji. Na zakończenie szkolenia przewidziany był certyfikowany egzamin zewnętrzny VCC Select Competences.