Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w dwóch obszarach:

  • kształcenia ogólnego, które jest realizowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia.
  • kształcenia zawodowego, które jest realizowane zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi w zawodach szerokoprofilowych na poziomie robotniczym (czeladniczym).

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi i nadzorowania pracy uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC).

Działalność zawodowa obejmuje między innymi:

  • przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy),
  • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek,
  • obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera,
  • programowanie obrabiarek,
  • wykonywanie i czytanie rysunków technicznych,
  • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki,
  • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

 

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, jeśli na zakończenie nauki otrzymał wszystkie oceny pozytywne. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może uzyskać ten absolwent, który przystąpi do zewnętrznego egzaminu zawodowego organizowanego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE) i uzyska z niego wynik pozytywny.

 Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia uzyskuje kwalifikacje zawodowe i ma możliwość dalszego kształcenia np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół nr 2 w Garwolinie.