te

Do typowych zadań zawodowych technika elektryka należy:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji, interpretowanie wyników pomiarów,
 • wykonywanie instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych oraz dokonywanie prostych napraw,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzenie budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • wykonywanie kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac,
 • organizowanie stanowisk pracy,
 • udział w pracach zespołów projektowych.

Wymienione zadania mogą być realizowane w różnych miejscach pracy, jak:

 • zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
 • zakłady przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
 • zakłady gospodarki komunalnej,
 • przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
 • biura projektowe,
 • placówki zajmujące się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Technicy elektrycy mogą być zatrudnieni między innymi na stanowiskach:

 • mistrzów, technologów, techników laborantów lub techników ds. pomiarów,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 • mistrzów, kierowników zmiany, przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach przemysłowych,
 • elektryków dyżurnych,
 • asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych,
 • specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych,
 • specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych.