Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie uczestniczy w realizacji projektu Nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.Projekt tenjest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.Został zatwierdzony do realizacji w 2017 roku i zakłada ponad pięcioletni okres realizacji. Zakończy się 31 marca 2023 roku.

Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 119 999 576,40 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 95 999 661,12 PLN

Cel projektu:

Projekt zakłada wsparcie dla szkolnictwa zawodowego na terenie województwa mazowieckiego. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb i uwarunkowań lokalnej i regionalnej gospodarki.Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo oczekiwanymi przez pracodawców.Projekt zakłada m. in.:

 1. Praktyki lub staże zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
 2. Szkolenia i kursy zawodowe dla uczniów,
 3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów (w tym udział w targach edukacyjno – zawodowych),
 4. Wdrożenie innowacji pedagogicznych z zakresu kształcenia zawodowego,
 5. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej,
 6. Wyposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

W projekcie weźmie udział 159 szkół i placówek zawodowych z terenu województwa mazowieckiego. W projekcie uczestniczą również uczniowie  z następujących szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński:

 1. Technikum nr 1 w Garwolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie z siedzibą: ul. Kościuszki 53,
  08-400 Garwolin,
 2. Technikum nr 2 w Garwolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie z siedzibą: ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin,
 3. Branżowa Szkoła I stopnia w Garwolinie wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie z siedzibą: ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin,
 4. Technikum w Miętnem wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem z siedzibą: ul. Główna 49, Miętne, 08-400 Garwolin,
 5. Technikum w Żelechowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie z siedzibą: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45,
  08-430 Żelechów.

Wartość dofinansowania w ramach projektu dla szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński to 3.849.755,22 zł.

zsp2 ue

Więcej o projekcie możesz przeczytać także tu