Projekt – „Nauczyciel Gastronomii na Drodze Rozwoju” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kwietniu 2013 roku nauczycielka z naszej szkoły p. Liliana Kotlarska wzięła udział w projekcie „Nauczyciel Gastronomii na Drodze Rozwoju”.

Organizatorem projektu jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 18/8, reprezentowaną przez Pana Wiesława Różańskiego.

Uczestniczka zdała testy teoretyczne i praktyczne podczas diagnozy początkowej i końcowej (2dni *8h) oraz odbyła szkolenie instruktażowe z zakresu BHP i obsługi nowoczesnego sprzętu gastronomicznego przed rozpoczęciem 10-cio dniowych praktyk (1 dzień *8h).

Pani Liliana Kotlarska odbyła również 10 dni praktyk zawodowych z zakresu zarządzania i przygotowywania potraw w dużym ośrodku hotelowym Radisson Blue w Warszawie (10 dni *8h).

Nasza nauczycielka pomyślnie zakończyła udział w projekcie „Nauczyciel Gastronomii na Drodze Rozwoju” i otrzymała stosowny certyfikat. 

01 02
Pani Liliana podczas zajęć Potrawa wykonana przez Panią Lilianę

Założenia Projektu

1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 października 2014 r.

2. Projekt przewiduje realizację programu doskonalenia zawodowego dla Kandydatów/ek z całej Polski.

3. Projekt ma na celu podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych Uczestników/czek oraz po uwzględnieniu wyników ewaluacji poprzez wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

4. Projekt jest adresowany do Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu: technik technologii żywności, dietetyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, kucharz małej gastronomii, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r., nr 124, poz. 860).

5. Realizacja programu doskonalenia zawodowego obejmować będzie następujące zadania:

  • organizację jednodniowej konferencji, na której zostaną przygotowane programy praktyk;
  • odbycie przez Uczestników/czki szkolenia BHP (4h) oraz szkolenia z obsługi nowoczesnego sprzętu gastronomicznego (4h);
  • przeprowadzenie testu wiedzy teoretycznej i praktycznej (wykonanie czynności związanych
    z obróbką technologiczną żywności) przez Uczestników/czki w pierwszym i ostatnim dniu dwutygodniowych praktyk;
  • odbycie przez Uczestników/czki 10-ciodniowych praktyk w profesjonalnie zarządzanych mikro, małych firmach branży gastronomicznej, hotelarskich i spożywczych oraz małych, średnich i dużych firmach z branży spożywczej, a także dużych ośrodkach hotelarskich posiadających wykwalifikowany personel.

6. Projekt doskonalenia zawodowego zakłada udział łącznie 260 osób, w tym min. 29 mężczyzn. Mężczyźni jako wymagający szczególnego wsparcia będą przyjmowani do Projektu preferencyjnie.

7. Wszystkie informacje związane z realizacją Projektu są dostępne w Biurze Projektu oraz będą umieszczane na stronie internetowej Projektu www.nauczycielgastronomii.pl.