baner

zainwwsiebie logo

Od listopada 2013 roku rozpoczęliśmy w partnerstwie z firmą Syntea  S.A. realizację projektu „Zainwestuj w siebie!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu przyczyni się do podniesienia jakości
i wzmocnienia atrakcyjności oferty edukacyjnej  szkół, jak również podniesienia poziomu wiedzy oraz umiejętności wśród uczniów.

W ramach projektu w ZSP nr 2 odbędą się dodatkowe, bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, matematyki, informatyki oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Dodatkowo w okresie wakacji odbędą się staże i praktyki zawodowe.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w budynku szkoły (przed, podczas tzw. „okienek” lub po lekcjach – zajęciach obowiązkowych)Aby zwiększyć efektywność nauczania uczniowie zostaną podzieleni na małe  8-12 osobowe grupy.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe, podręczniki oraz zaświadczenia o ukończeniu zajęć (zaświadczenia - pod warunkiem obecności w co najmniej 80% przewidzianych programem zajęć).

Uczniowie nie ponoszą żadnych opłat z tytułu przystąpienia do projektu, uczestnictwa w zajęciach, czy odbywania praktyk.

Projektem zostaną objęte klasy:

  • Zajęcia językowe – 1TUF i 1TŻiUG
  • Zajęcia informatyczne: 1TI, 3TI, 1TPS, 1TB, 
  • Zajęcia z matematyki: 1TE i 3TK
  • Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe: 2MPS, 2WZ

Łącznie 274 uczniów.

 

W ramach projektu w 2014 roku odbędą się: 

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego  - po 60 godzin dla 6 grup (65osób)

- zajęcia  IT/ informatyczne, zakończone uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów VCC

Tematyka zajęć informatycznych:

  • programowanie serwisów www  (m.in. grafika www, język html, kaskadowe arkusze stylów itd.) – po 50 godzin dla 3  grup (27 osób)  
  • multimedia w reklamie – (m.in.: historia w multimediach oraz grafice komputerowej, edycja obrazu i dźwięku, prezentacja multimedialna, animacje fleszowe) – po 60 godzin dla 3 grup (27 osób)   
  • inżynieria programowania CAD – m.in.: tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej, rysowanie precyzyjne i wymiarowanie, modelowanie bryłowe (acis), oglądanie rysunku w przestrzeni, animowanie nawigacji, rysowanie precyzyjne 3D; - po 60 godzin dla 6 grup (56 osób)
  • komputer i Internet w zawodach technicznych - po 50 godzin dla 3 grup (29 osób)
  • systemy mobilne - po 35 godzin dla 3 grup (29 osób)   

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki  - po 40godzin dla 4 grup (31 osób) 

- 120 godzin grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (po 20 godzin dla 6grup)

- 132 godziny indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (po 2 godziny dla 66 uczniów). Uczniowie ostatnich klas będą mogli skorzystać z wysokiej jakości usług doradczych oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Zajęcia te zakładają realizację poradnictwa z zakresu kariery edukacyjnej i zawodowej, umożliwiającego uczestnikom projektu /uczniom/ określenie swoich mocnych i słabych stron, odpowiednie ich wykorzystanie w nauce, przy wyborze szkoły wyższej oraz przyczynienie się do wzrostu pewności siebie. Zajęcia warsztatowe będą miały na celu przygotowanie własnej ścieżki zawodowej, sprecyzowanie własnych preferencji zawodowych poprzez analizę zainteresowań, uzdolnień i cech charakteru. 

- praktyki (40h) dla 208 uczniów

- staże (150h) dla 10 uczniów (uczeń otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1600 zł)

Projekt zakłada również współpracę z pracodawcami, obejmującą praktyczną naukę zawodu w formie praktyk i staży zawodowych. Zaplanowane w ramach projektu praktyki zawodowe i staże są dodatkowe, a praktyki nie wynikają z realizacji podstawy programowej. Pracodawcy wyznaczą opiekunów praktyk i staży do konkretnych uczniów, którzy będą służyć uczniom pomocą
i doświadczeniem zawodowym. Uczniowie odbędą praktyki i staże zawodowe w miejscach adekwatnych do kierunków kształcenia, na których się znajdują.

Aby uczeń mógł wziąć udział w projekcie wystarczą dobre chęci oraz prawidłowo  wypełnione  dokumenty rekrutacyjne.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ:

Od marca 2014 r. rozpoczęliśmy realizację zajęć z języka angielskiego  oraz matematyki  w ramach projektu „Zainwestuj w siebie”.

Od kwietnia 2014 r. planowane jest rozpoczęcie  zajęć  informatycznych.

Zajęcia z doradcą zawodowym przewidziane są od września 2014 roku.

Linki: